deva372Sudaromos galimybės vaikui rinktis veiklą, atitinkančią jo amžiaus tarpsnį, komplektuojant grupes pagal amžių: 1-3 metų amžiaus vaikui jaustis saugiam, mylimam, 3-4 metų amžiaus – judėti, bendrauti, žaisti, 4-5 metų amžiaus – savarankiškai, drąsiai, laisvai reikšti save, 5-6 metų amžiaus vaikui improvizuoti, eksperimentuoti, taikant naujausias technologijas, pasirinkti bei pačiam nuspęsti, dalyvauti bendruomenės gyvenime.                                 

malch169Lopšelį–darželį lanko įvairių tautybių, dvikalbių ir daugiakalbių šeimų vaikai, kuriems sudaromos sąlygos kultūrinei-kalbinei saviraiškai. Gabiems ir talentingiems vaikams – galimybė rinktis papildomą veiklą (ritminių šokių būrelį, meninės raiškos studiją, krepšinio treniruotes, anglų kalbos valandėles). Specialiųjų poreikių, kalbos ir komunikavimo sutrikimų turintiems vaikams – tenkinti asmeninio bendravimo poreikį, būti pripažintiems kaip lygus su lygiais.