Pažymime, kad nuo 2020 m. birželio 17 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu.

Mokesčio tvarka


Informacija apie sąskaitų už ugdymą gavimą elektroniniu paštu.

Pranešame, kad Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę (Gauti sąskaitas el. paštu.)kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštuAtkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome tėvus būtinai patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti  www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L/d. ,,Obelėlė“ informavimo pie vaiko lankymą/nelankymą tvarkos aprašas.


Tvarkos aprašo pakeitimai

Tvarkos aprašas 2020 m.


Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos, o kvitą pristatyti auklėtojai dėl tikslios datos atžymėjimo apie įmokėjimą.

Nustatytas vienos dienos vaiko išlaikymas:
–    lopšelio grupėse 2.20 Eur;
–    darželio grupėse 2.50 Eur.

Nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0.50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 valandas.

Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną.

 

MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS JEIGU:

 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 • jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
 • prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
 • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
 • vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);
 • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
 • mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;
 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).

 

LENGVATOS

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;
 • toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

(mokescio_tvarkos_pakeitimo_2020_02_skaidres_3)

Tėvų pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“

Informuojame, kad  gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga.

Susirgus vaikui, tėvai turi apie vaiko ligą pranešti raštu (elektroniniu paštu) per 3 dienas. Taip pat ir pateisinimą dėl ligos raštu tėvai gali siųsti elektroniniu paštu.

Pridedame parengtą tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos pateisinimo formos pavyzdį.

Tevu rasto del ligos pateisinimo pavyzdys


Kaip mokėti internetu

Atmintine kaip moketi per LR bankus

 


Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje iki 2019 m.

Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, o kvitą pristatyti auklėtojai dėl tikslios datos atžymėjimo apie įmokėjimą.

Nustatytas vienos dienos vaiko išlaikymas:
–    lopšelio grupėse 1.81 Eur (6.26 Lt);
–    darželio grupėse 2.07 Eur (7.16 Lt).

Nustatytas 0.72 Eur (2.50 Lt) mokestis visoms šeimoms ir 0.29 Eur (1 Lt) mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 valandas.

Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną.

 

MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS JEIGU:

1. Šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

2. Vaikas nelanko įstaigos dėl:

2.1. tėvams (globėjams) suteikiamos LR darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsio dienų per mėnesį;

2.2.  ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;

2.3.  tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

2.4.  prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

2.5.  tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą;

2.6.  mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

2.7.  vasaros meto (birželio-rugpjūčio mėn.);

2.8.  nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

2.9.  oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;

2.10. įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai.

 

LENGVATOS

1. Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas vaiko tėvas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

2. Šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą/ pažymą iš bendrojo ugdymo mokyklos;

3. Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų arba universiteto nuosekliųjų studijų vientisosios pakoposdieninės formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

4. Vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

5. Vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

6. Vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.