LOGOPEDO PASLAUGOS

DIBUJITOS INFANTILES - Marilú San Juan Ibarra - Álbumes web de Picasa

 • Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikant specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus, pedagogus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams.

 

Konsultacinės darbo valandos:

I – IV  12.30- 14.00 val. / 16.15-18.00 val.

V   12.30-14.00 val. / 15.40-16.10 val.


 

SPECIALIOJO PEDAGO PASLAUGOS

 • Atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato ugdytinių gebėjimų ir žinių lygį bei įvertina pažangą.
 • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvus, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Konsultacinės darbo valandos:

SPALIS:

II ir IV 12:00 – 13:30 val.


SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGOS

Socialinio pedagogo veiklos paskirtis:

Padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, lopšelyje-darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

 

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, dalyvauja ugdymo įstaigos grupių veiklose.
 • Organizuoja ir koordinuoja edukacines – ankstyvąsias prevencines veiklas.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Kaupia ir sistemina gautus duomenis ir informaciją, ją analizuoja.

 

Vaiku pyktis

Apie pyktį

Apie vaikų pyktį

Rekomendacijos del smurto atpažinimo

Apie spec.poreikių vaikus